Start ] reageren ] actueel ] projecten ] foto's ] [ doelstelling ] route ]

Geschiedenis

Rond Almere was er behoefte aan zand voor het bouwen van huizen. Omdat dit zand ook ter plaatse aanwezig was  werd dit zand gebruikt voor het ophogen van de grond in Almere. Hierdoor is het Weerwater ontstaan. De naam zegt het al eerst was het water  en daarna werd het samen met de polder droog gelegd en daarna door het zand afgraven 'Weerwater'. Omdat ze toch bezig waren en de directie van rijkswaterstaat het wel leuk vond heeft men een soort gracht rond het huidige Vogeleiland gegraven. Op het eiland kan je nog zien dat er een fietspad gelopen heeft en het oude tracé van de A6 is nog te herkennen.

De gemeente Almere had toen in één klap een eiland om te beheren

Op datzelfde moment had een inwoner (ik) van Almere twee Galloway koeien in Amsterdam op een weide lopen en wou wel een stadsweide huren. Tijdens de gesprekken tussen de gemeente en mij kwam de ambtenaar op het idee om de koeien te gebruiken voor het beheer van het Vogeleiland. Hierbij moet wel verteld worden dat mijn vader voor de helft eigenaar is van de koeien dus zo is het begonnen.

Doelstelling 

Sinds 1989 wordt het eiland beheerd door de Galloway's . Hierbij worden de volgende streefbeelden voor de verschillende terreindelen gehanteerd:

·        het bos; het bos krijgt een opener structuur met ruimte voor een struiklaag en verjonging van bomen gaat op een natuurlijke wijze. In het bos is voldoende staand dood hout te vinden voor de fauna. Op de bodem is een kruidlaag aanwezig.

·        het zandtalud;  ontwikkelen van schrale kruidenvegetaties en struik vorming.

·        de oevers (uit te splitsen in verschillende oevertrajecten: noord, west etc.); afwisseling rietruigte, bosjes en open oevertrajecten.

·        de sloot; open houden (een vrijwillig meewerkende groene kikker)

·     het bekend maken van het project bij de bevolking van Almere en bij belangstellende.

Begrazingsbeheer:- Wat is begrazingsbeheer. Waarom vinden wij het gunstig.

Onder Begrazingsbeheer wordt het dagelijks bestuur van het onderhoud aan het eiland overgelaten aan de Galloway’s. Door hun eetgedrag bepalen zij waar er voor welke planten en dieren mogelijkheden ontstaan om te leven. Het voordeel van deze benadering van onderhoud, is dat de bij de mens aangeleerde beelden van wat natuur is en hoe het onderhouden moet worden niet van toepassing zijn. Het door de koeien bepaalde microklimaat geeft de doorslag in wat waar gaat groeien. De ontstane flora bepaalt weer of en hoeveel er begraasbaar wordt. Dit geeft een natuurlijkere interactie dan een mens met een maaimachine.

Front aanzicht van een Galloway onder de twee donkere gaten zit een horizontale streep hier verdwijnt het te begrazen gewas in zoals :"brandnetels, klein hoefblad, gras, riet en zelfs schors van bomen".

Beheer tot op heden: Aangezien het eiland zeer ruig en rijk aan voedingstoffen is, hebben we na een periode van 4 jaar met te weinig resultaat de begrazingsdruk opgevoerd. Hiermee hebben we een omslag geforceerd bij de flora. Dus verschraling met Galloway’s. In de winter voeren wij bij omdat we van mening zijn dat runderen die niet de mogelijkheid hebben om zich vrij te verplaatsen (weg trekken naar andere gebieden)  in de winter bijgevoerd moet worden.

Door het op dichte rijen planten van de bomen op het eiland (de normale methode van rijkswaterstaat bij aanleg van polders) krijg je een voor mensen vreemd rechtlijnig aangelegd bos. Doordat deze bomen zo dicht op elkaar groeien zijn ze dun, recht en hoog, als je hier een paar bomen tussen uitzaagt dan waaien er vaak ook een paar bomen naast om. Dit geeft een natuurlijker aanzicht en de bomen om deze plekken heen kunnen weer sterker en dikker worden. Wij zagen bomen om in de winter die aangevreten zijn door de Galloway’s. Dan kunnen de Galloway's de hele schil van de boom eten en hiermee beperken we de schade. Wat bij dit aanvreten opvalt is dat niet elke boom geschikt is om aangevreten te worden. Ook is het belangrijk dat er dode bomen zijn die nog overeind staan. In een natuurlijk bos hoort er 10% aan dode bomen te staan, volgens onderzoek van staatsbosbeheer. Ook moet worden bedacht dat het bos op het eiland in de eerste stadia van zijn bestaan niet of nauwelijks is begraasd. Bomen moeten een afweer creëren door middel van overmatige takvorming op graashoogte of door middel van een ruwere schors ontwikkeling. Volgens Frans Vera kunnen ze ook profiteren van stekelstruweel. Momenteel gaan we terug naar een lichte begrazingsdruk  om daarmee het begin van verjonging een kans te geven. Hoewel er zich al spontaan stekelstruweel ontwikkelt, is de mogelijkheid voor bomen om zich te verjongen nog erg beperkt door de huidige bos opbouw.

Start ] reageren ] actueel ] projecten ] foto's ] [ doelstelling ] route ]